Umów się na usługę serwisową

Preferowany termin usługi *:

21:43
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00

Alternatywny termin usługi *:

21:43
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00

Typ usługi *:

--- wybierz ---
 • --- wybierz ---
 • Naprawa
 • Przegląd okresowy
 • Sprawdzenie
 • Inne

Termin usługi serwisowej zostanie potwierdzony telefonicznie przez naszego Doradcę Serwisowego.

Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cichoński Piotr Cichoński, adres: ul. Łódzka 274, 25-655 Kielce, telefon: 41 366 12 00, e-mail: biuro@hondacichonski.com.pl, zwany dalej „Dealerem”.

2.       Dealer przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dealera w następujących celach:

ü  przedstawienia ofert Dealera, w tym podmiotów współpracujących z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

ü  zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

ü  realizacji przez Dealera czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),

ü  marketingu Dealera lub podmiotów współpracujących z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Dealera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Dealera w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dealera, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z Dealerem są dostępne w siedzibie Dealera. 

4.      Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Dealera:

ü  podmiotom i organom, którym Dealer jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Dealera danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  agentom Dealera, agencjom reklamowym i innym podmiotom współpracującym z Dealerem lub organizującym akcje marketingowe,

ü  podmiotom obsługującym systemy informatyczne Dealera,

ü  podmiotom świadczącym Dealerowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Dealera,

ü  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

ü  podmiotom współpracującym z Dealerem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Dealera.

5.      Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać,  że w czasie trwania umowy Dealer zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

ü  przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,

ü  przez czas obowiązywania umowy zawartej z Dealerem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Dealera wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Dealera w związku
z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dealera, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dealer kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

7.      W związku z przetwarzaniem przez Dealera Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

ü  prawo dostępu do danych osobowych,

ü  prawo do sprostowania danych osobowych,

ü  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

ü  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

ü  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

ü  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

ü  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Dealer będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

ü  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.      Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celach wyżej określonych dla:

ü  zawarcia i wykonania umowy zawartej z Dealerem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Dealerem,

ü  otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Dealera, i podmiotów współpracujących ze Dealerem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Dealera w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cichoński Piotr Cichoński, adres: ul. Łódzka 274, 25-655 Kielce, telefon: 41 366 12 00, e-mail: biuro@hondacichonski.com.pl, zwany dalej „Dealerem”.

2.       Dealer przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dealera w następujących celach:

ü  przedstawienia ofert Dealera, w tym podmiotów współpracujących z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

ü  zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

ü  realizacji przez Dealera czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),

ü  marketingu Dealera lub podmiotów współpracujących z Dealerem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Dealera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Dealera w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dealera, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z Dealerem są dostępne w siedzibie Dealera. 

4.      Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Dealera:

ü  podmiotom i organom, którym Dealer jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Dealera danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  agentom Dealera, agencjom reklamowym i innym podmiotom współpracującym z Dealerem lub organizującym akcje marketingowe,

ü  podmiotom obsługującym systemy informatyczne Dealera,

ü  podmiotom świadczącym Dealerowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Dealera,

ü  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

ü  podmiotom współpracującym z Dealerem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Dealera.

5.      Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać,  że w czasie trwania umowy Dealer zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

ü  przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,

ü  przez czas obowiązywania umowy zawartej z Dealerem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Dealera wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Dealera w związku
z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dealera, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dealer kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

7.      W związku z przetwarzaniem przez Dealera Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

ü  prawo dostępu do danych osobowych,

ü  prawo do sprostowania danych osobowych,

ü  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

ü  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

ü  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

ü  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

ü  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Dealer będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

ü  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.      Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celach wyżej określonych dla:

ü  zawarcia i wykonania umowy zawartej z Dealerem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Dealerem,

ü  otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Dealera, i podmiotów współpracujących ze Dealerem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Dealera w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

* - pole obowiązkowe